Život není jen příjemná procházka zahradou zbarvenou do růžova, ale přináší s sebou i rizika. Proti některým je možné se chránit pojištěním, které finančně kompenzuje dopady negativní události. Vzniklé škodě tím pochopitelně zabránit nelze, ale je příjemné vědět, že její následky bude moct pojištěnec vyřešit s pomocí peněz od pojišťovny.

Historie pojišťovnictví v českých zemích

Myšlenka pojišťovnictví se v českých zemích objevila už v 17. století. Konkrétně v roce 1699 byl podán návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách prostřednictvím fondu. K jeho vzniku nakonec nedošlo, ale myšlenka se již ujala a byla postupně rozvíjena. V 19. století začaly být zřizovány první pojišťovací spolky. Bez nich by například nebyla možná ani obnova Národního divadla po požáru v roce 1881.

Mezi nejnovější produkty patří bezesporu pojištění domácích mazlíčků (Foto: Pixabay.com)
Mezi nejnovější produkty patří bezesporu pojištění domácích mazlíčků (Foto: Pixabay.com)

V roce 1945 bylo v Československu registrováno na 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Ty byly následně znárodněny a od roku 1948 měla na pojišťování monopol Československá pojišťovna. Ke změně pak došlo po Sametové revoluci. V současné době působí na území České republiky řada soukromých českých i zahraničních pojišťoven sdružených v Českou asociaci pojišťoven.

Co je to pojištění

Na pojištění se lze podívat jako na závazek pojistitele (nejčastěji pojišťovny) potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) s pojistníkem. Účelem tohoto závazku je tlumení dopadu škody z pojistné události na pojištěnce. Pojistník se přitom zavazuje hradit pojistné. Velmi často bývá pojistník a pojištěnec jedna a tatáž osoba. Pojištěncem může být fyzická i právnická osoba.

V průběhu své historie se pojištění vyvíjelo od krytí rizik vzniklých při živelných pohromách na majetku až po životní pojištění. V současnosti existuje hned několik druhů pojištění:

 • Pojištění osob
 • Pojištění majetku
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění právní ochrany
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění domácích mazlíčků

Pojištění osob

Je-li pojištěncem fyzická osoba, hovoříme o pojištění osob. Slouží k ochraně jednotlivce či jeho blízkých před finančními dopady během závažného onemocnění, úrazu, invalidity, pracovní neschopnosti nebo po smrti klienta.

Životní pojištění

Životní pojištění je výhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit blízké v případě své smrti nebo sebe v případě dožití určitého věku. Velmi často mívá úrazovou, kapitálovou nebo investiční složku. U kapitálového životního pojištění je sjednaná pojistná částka pro případ dožití vyplacena včetně garantovaného zhodnocení. U životního pojištění s investiční složkou je třeba akceptovat míru rizika podle zvolené investiční strategie. V případě smrti je vyplacena zvolená garantovaná částka.

Rizikové úrazové pojištění (Foto: Pixabay.com)
Rizikové úrazové pojištění (Foto: Pixabay.com)

Rizikové úrazové pojištění

Rizikové úrazové pojištění nejčastěji zahrnuje pojistné plnění v případě vzniku trvalých následků úrazu nebo úmrtí pojištěnce v důsledku úrazu. Lze připojistit denní dávku v případě pracovní neschopnosti nebo pojištění léčebných výloh. Toto pojištění nemá spořicí část, nelze tedy zhodnocovat prostředky, je pouze garantována pojistná částka pro případ úmrtí pojištěnce.

Pojištění majetku

U pojištění majetku je pojištěncem vlastník či uživatel majetku. Pojištění obvykle kryje následky odcizení, poškození, zničení nebo ztráty majetku. Tento produkt můžeme využít pro osobní nebo podnikatelské účely.

Pojištění osobního majetku

Lidé si nejčastěji nechávají pojistit domácnost nebo nemovitost. Nejde o stejné produkty.

 • Domácnost je soubor movitých věcí, které tvoří zařízení domu nebo bytu. Pojištěné ale mohou být součásti stavby a příslušenství budov, jako je plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů nebo kuchyňská linka.
 • Pojištění nemovitosti pokrývá, jak už název napovídá, nemovité majetky. Není to jen byt nebo rodinný dům, může to být i chata, garáž, plot, bazén, skleník nebo nemovitost ve výstavbě.

Pojištění nemovitostí (Foto: Pixabay.com)
Pojištění nemovitostí (Foto: Pixabay.com)

Oba produkty nejčastěji pokrývají škody způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, vichřicí nebo krupobitím. Připojistit lze škodu způsobenou vodou z vodovodního zařízení, povodní, záplavou, zřícením skal, pádem stromů, tíhou sněhu, zemětřesením, vloupáním, vandalismem či kouřem.

Máte aktualizovanou pojistku?

Nemějte podfinancované pojištění domácnosti. A rovnou se podívejte na srovnání všech nabídek.

Pojištění nemovitosti a domácnosti se vyplácí aktualizovat. Pojistka pokrývá hodnotu majetku v době podepsání smlouvy. Pokud cena majetku poroste, riskujete, že vám pojišťovna proplatí jen zlomek.

Pojištění majetku podnikatelů a firem

S podnikáním je spojeno mnoho rizik, z nichž některá lze pojistit. Pojišťovny proto podnikatelům a živnostníkům nabízí komplexní ochranu proti vnějším vlivům, jako jsou živelné pohromy a katastrofy, krádeže, vandalismus, ale také proti škodám vzniklým působením obchodních rizik.

 • Pojištění majetku movitého i nemovitého – v rámci tohoto pojištění lze pojistit majetek proti vloupání, krádeži a živelným událostem. Existují i připojištění, která pak chrání elektronická zařízení, stavební a zemědělské stroje nebo stavební a montážní rizika.
 • Pojištění přerušení provozu – v důsledku živelné pohromy, krádeže nebo loupeže může dojít k omezení podnikatelské činnosti. Pojištění tak pomáhá řešit tento problém tím, že poskytne finance na pravidelné náklady pojištěného, jako jsou platy zaměstnanců, nájemné, splátky leasingu nebo ušlý zisk.

Pojištění majetku podnikatelů (Foto: Pixabay.com)
Pojištění majetku podnikatelů (Foto: Pixabay.com)

 • Zemědělské pojištění – firmy pracující v zemědělství se mohou pojistit proti živelným událostem, mezi které patří nejčastěji krupobití, vichřice, záplavy, povodně, požár, sesuv půdy a mráz. Pojistit lze i chovaná hospodářská zvířata na rizika nákazy infekčními nemocemi, akutní otravy, požár, povodně a podobně.
 • Ostatní rizika – v oblasti podnikatelských rizik existují ještě další pojištění, která je možné si sjednat. Týkají se například pojištění finančních ztrát, pojištění přepravy zásilek a tak dále.

Pojištění motorových vozidel a dopravních prostředků

Samostatnou oblastí v pojišťovnictví je pojištění motorových vozidel neboli Kasko. Kromě automobilů a motorek lze v rámci havarijního pojištění pojistit také lodě nebo letadla.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje rizika při poškození či zničení během havárie, živelné události, odcizení nebo vandalismu. Připojistit si lze čelní sklo, úrazové pojištění osob ve vozidle, zavazadla, asistenční služby, úhradu nákladů na zapůjčení náhradního vozidla.

Srovnání havarijního pojištění

Vyberte si pro vás to nejvýhodnější havarijní pojištění

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla poskytuje ochranu pojištěnému pro případ vzniku újmy třetí osoby, ke které došlo provozem pojištěného vozidla. Mezi tyto újmy patří zejména ublížení na zdraví, usmrcení, věcné škody, ušlý zisk a právní zastoupení. Toto pojištění nařizuje zákon, proto ho musejí mít všechna motorová vozidla, která se účastní dopravního provozu.

Havarijní pojištění (Foto: Pixabay.com)
Havarijní pojištění (Foto: Pixabay.com)

Pojištění odpovědnosti

Tento produkt kryje rizika spojená s běžným občanským nebo profesním životem.

Pojištění občanské odpovědnosti

Lze ho sjednat samostatně nebo v souvislosti s pojištěním domácnosti. Kryje škody vzniklé například vytopením sousedů, neúmyslné škody způsobené dětmi či domácími zvířaty.

Do pojištění občanské odpovědnosti patří i pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání. Je vhodné pro zaměstnance, jehož chrání proti neúmyslně způsobeným škodám zaměstnavateli, a to až do 4,5násobku průměrného platu. Kromě toho si lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu z držení nemovitosti.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a firem

Toto pojištění je přizpůsobeno potřebám podnikatelů a firem. Kryje škodu či újmu, které vznikly v důsledku podnikatelské činnosti – vadným výrobkem nebo poskytnutou službou. Vztahuje se také na škody na věcech zaměstnanců nebo k nimž došlo v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti.

Pro některé profese je pojištění profesní odpovědnosti povinné. Týká se to advokátů, architektů, lékařů, autorizovaných inženýrů, daňových poradců, auditorů, účetních nebo pojišťovacích zprostředkovatelů.

Pojištění právní ochrany pro fyzické a právnické osoby

Účelem tohoto pojištění je náhrada finančních prostředků, které souvisejí s uplatněním práva pojištěného. Pomáhá klientům například při řešení soudních sporů, při řešení nároků na náhradu vzniklé škody nebo při dopravních nehodách. V rámci tohoto pojištění existuje:

 • Pojištění právní ochrany řidiče
 • Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti
 • Právní ochrana podnikatelů
 • Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů
 • Právní ochrana při problémech s odškodněním úrazu

Cestovní pojištění

Pravděpodobně nejčastěji využívaným pojistným produktem je cestovní pojištění. Jedná se o krátkodobé pojištění turistické nebo pracovní cesty do zahraničí, jež se vztahuje na rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel, způsobením škody třetí osobě.

Cestovní pojištění (Foto: Pixabay.com)
Cestovní pojištění (Foto: Pixabay.com)

Po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění má občan České republiky nárok na nezbytnou zdravotní péči v zemích Evropské unie. Zdravotní pojišťovna mu ale proplatí jen tolik, kolik běžně hradí za danou zdravotní péči v tuzemsku. Přitom ceny za ošetření v zahraničí mnohdy několikanásobně tuto sumu překračují.

Proto je vhodné si sjednat cestovní pojištění, které pomůže uhradit veškeré náklady, jež byly poskytnuty při nezbytné léčebné péči v nemoci či během úrazu. Kromě toho obvykle zahrnuje také asistenční služby neboli pomoc v nouzi. Připojistit si lze i ztrátu zavazadel nebo storno zájezdu.

Pojištění domácích mazlíčků

Majitelé psů a koček mohou využívat pojištění domácích mazlíčků. Zahrnuje pojištění léčebných výloh, pojištění proti utracení a uhynutí nebo odpovědnosti za škodu, kterou zvíře způsobilo.