Přibližně každé třetí manželství skončí rozvodem. Statistika se v posledních letech zlepšuje, i tak jde ale o vysoké číslo.[1] Přesto však klesá počet párů, které uzavřou předmanželskou smlouvu. V roce 2022 to bylo necelých 20 % novomanželů.

Co je předmanželská smlouva?

Snoubenci většinou řeší jen den D – šaty, kytice, seznam hostů, jídlo. Přemýšlí také nad tím, které svatební tradice dodrží a které vynechají. Praktické záležitosti jdou ale mnohdy stranou, vše je totiž zalité sluncem a nikdo si nepřipouští, že by manželství mělo někdy skončit.

Předmanželská smlouva[2] je „pakt“, který spolu uzavírají budoucí manželé. Primárně se tak upravují majetkové poměry, způsob nabývání nemovitostí a veškerých hmotných statků. Smlouva má ale i celou řadu vedlejších funkcí, jako je ochrana před dluhy, způsob zajištění v případě nemoci, výkonu trestu, rozvodu nebo smrti.

Předmanželská smlouva po svatbě?

Loni se odhodlalo uzavřít předmanželskou smlouvu 18 % párů. To znamená, že pouhá pětina z celkového počtu vstoupila do manželství s jasnou představou o tom, jak se bude nakládat s nabytým majetkem. Smlouvu jde ale sepsat i po svatbě.

Nikdy není pozdě

Pokud sjednáváte smlouvu až po svatbě a dožadujete se striktního vymezení na oddělený majetek i závazky, je třeba se nejprve vypořádat s tím, co jste do té doby společně nabyli. Až s čistým štítem můžete nastavit nové podmínky pro manželskou smlouvu.

Majetkové poměry se mohou změnit, objeví se finanční závazky z dávné minulosti, potkají vás exekuce, insolvence a bankroty nebo onemocníte a místo práce dostanete invalidní důchod. To všechno je těžké před vstupem do manželství předvídat. Za život můžete prožít řadu kolizí, přesto je zde možnost na nečekané situace reagovat. A to sepsáním manželské smlouvy, která může vztahy upravit i několik let po svatbě.

Kde uzavřít předmanželskou smlouvu?

Předmanželská smlouva nemá volnou formu a musí ji vždy sepsat a ověřit notář. Snoubenci by ale měli do kanceláře dorazit s jasnými požadavky, co chtějí do textu zanést a nechat zákonem upravit. Přípustná je jen písemná forma a platnosti smlouva nabývá až ve chvíli notářského ověření a zápisu do zákonných listin.

Sháníte i nové bydlení?

Mnoho novomanželů hledá i nové společné bydlení. S hypotékou si občas neví rady.

Kolik stojí předmanželská smlouva?

Standardní cena za poradenství, sepsání a ověření je kolem 3 000 Kč. Někteří notáři mohou mít svůj vlastní ceník, proto se ptejte předem. Se smlouvou se pojí i další poplatky. Jedna věc je totiž samotná úmluva, druhá zápis do registru „Evidence listin o majetkovém režimu“. Ten stojí 200 Kč a tento krok nelze obejít. Těžko byste se domáhali dohodnutých podmínek, když jste zapomněli informovat stát.

Co dát do předmanželské smlouvy?

S nadsázkou by se dalo říct, že předmanželská (i manželská) smlouva může obsahovat všechno, co zákon výslovně nezakazuje. To budí dojem, že si můžete nastavit velmi specifické parametry vztahu, nakládání s majetkem, penězi i závazky. Brání tomu však dva aspekty. Notář a svědomí.

Každá smlouva by měla mít takové parametry, aby naplnila podstatu manželství, vzájemný respekt, úctu, pomoc a smysl pro zodpovědnost.

Funkce předmanželské smlouvy:

  • Jasně dané dělení majetku
  • Vzdání se dluhů protistrany
  • Ochrana před exekucemi
  • Nastavení života (a finančního zajištění) po zániku manželství
  • Podpora při rozjezdu podnikání

Bez smlouvy se automaticky všechny nové příjmy i majetek nabytý po svatbě stávají společným jměním manželů. Dokument toto může upravit a například sjednat i režim zcela oddělených jmění. Díky úpravě vlastnictví se můžete také vyhnout zodpovědnosti za dluhy. Zatímco jeden se potýká s finančními problémy, druhý mu může pomoci – nejde jen o zbavení se zátěže.

Zúžení společného jmění manželů

Ve smlouvě jasně vymezíte, co zůstane jednomu a co druhému. Vzájemně si tak nebudete na věci dělat nárok a nebudete vůči nim mít žádné povinnosti (například poplatky). Nezodpovídáte za finanční závazky, ale nevztahuje se na vás žádný výdělek.

Rozšíření společného jmění manželů

V případě, že je jeden z partnerů movitější a chce lépe zabezpečit druhou stranu nebo jí dát přístup ke svému majetku, je nasnadě rozšíření společného jmění manželů. Můžete ale jasně určit, za kým jdou závazky, za kým platby, za kým nárok na dědictví.

Jak se dědí společné jmění manželů?

Dědické řízení je věc osobní a nesmírně citlivá. Nepodléhá tedy společnému jmění manželů v jakékoli jeho formě. Výjimkou je jen situace, kdy si vyžádáte, aby byl protějšek na stejné úrovni jako vy, získal podíl a práva s dědictvím nakládat.

Co stojí nad předmanželskou smlouvou?

Při rozvodu se neřeší zdaleka jen majetek a citová újma nebo zrada, ale především starost a péče o nezletilé děti. I na tom se můžete s předstihem domluvit a zanést nastavené podmínky do (před)manželské smlouvy. Soud, který stojí za konečným verdiktem, k vašim požadavkům ale nemusí přihlédnout. Zajištění zázemí, vzdělání a rodičovské podpory pro děti stojí nad jakoukoli úmluvou.

Rozvod

Péče o děti by měla být při rozvodu na prvním místě. Snažte se respektovat jejich potřeby a přání a nepoužívat potomky jako „rukojmí“ pro dosažení svých cílů a poškození protistrany.

Do smlouvy není možné zanést nic, co by odporovalo zákonné povinnosti, jako je placení alimentů na děti nebo na bývalého partnera (pokud tak kvůli propastným rozdílům v životní úrovni určí soud) nebo příspěvky na chod domácnosti. To jsou hranice, které předmanželská smlouva nesmí překročit.

Jak předmanželskou smlouvu zrušit?

Každou smlouvu lze po domluvě všech zúčastněných stran zrušit. Dochází k tomu ale jen zřídka. Častěji k takovému kroku přistupuje soud, když dojde k závěru, že by sjednaná smlouva jednu stranu poškodila.

Příklad, kdy může soud zasáhnout

Snoubenci vstupují do manželství s podobnými majetkovými poměry a domluví se na odděleném jmění. Zatímco muž pracuje na své kariéře, podniká a těší se mnoha úspěchům, žena se doma stará o dvojčata se zdravotním omezením. I přes veškerou snahu, podporu rodiny a vzdělání se musela práce vzdát a život zasvětit péči o potomky. Ani zdaleka tak nedosáhla na výdělky jako její partner a musela se smířit s částečnými úvazky a státními příspěvky. Muž neměl povinnost ženu živit ani finančně podporovat.

Při rozvodu soud předmanželskou smlouvu zruší a nastaví pravidla, aby ženě kompenzoval negativní dopady na její život, které si sama nezpůsobila. Nedojde k úplnému obratu, kdy by se manželé dělili o celý mužův díl, ale poměrná část bude ženě i tak vyplacena.