Jedinci s Aspergerovým syndromem mohou cítit jinakost nebo nedostatečné porozumění ze strany okolí. Shánění pracovní pozice pro ně může být matoucí nebo úzkost vyvolávající proces. Zato mohou nabídnout originální způsob myšlení nebo žádoucí vlastnosti, jako je například loajálnost nebo odolnost vůči prokrastinaci.

Lidé s Aspergerem mohou být ideálními zaměstnanci

V Česku je přibližně 200 tisíc lidí s autismem. Ročně se narodí asi 200 dětí, kterým je později diagnostikován Aspergerův syndrom.[1] V minulosti se poruchy autistického spektra dělily do podkategorií a Aspergerův syndrom patří mezi ty mírné podoby. Postupně ale dochází ke stírání rozdílů mezi jednotlivými diagnózami, protože i rozdíly mezi symptomy se prolínají.

Vhodné univerzální povolání pro lidi s Aspergerem neexistuje, ale každý jedinec má své silné stránky, které lze v případě správné volby zaměstnání uplatnit. Nejlepší je začít povolání vybírat již na střední nebo vysoké škole. Jestliže bude Asperger působit v práci, která odpovídá jeho zájmům, může být ideálním zaměstnancem.[2]

Vyplatí se využít vlastních silných stránek

Lidé s Aspergerem mohou vynikat v jakékoliv činnosti a mít mnohá nadání. Pokud se zaměří na rozvoj svého potenciálu, dosahují často mimořádných výsledků. Jednou z jejich vlastností může totiž být například schopnost věnovat se objektu svého zájmu a umět ho dotáhnout k dokonalosti. Vhodné pracovní pozice jsou ty, kde se vyskytuje opakování, rutina a pevně stanovené cíle. Jde například o práce s čísly nebo daty, účetnictví, administrativní činnosti, technické obory, knihovnictví nebo také o uměleckou sféru.[3]

Jaká povolání jsou vhodná?

Je na místě uvědomit si své schopnosti, znalosti a vlastnosti. Na základě toho je možné určit povolání, ve kterých bude Asperger úspěšný. Mnohokrát jsou vhodné takové pozice, které vyžadují schopnost koncentrace po delší dobu, zaměřenost na detail, přesnost, spolehlivost, technické dovednosti nebo dlouhodobou paměť.

Schopnosti předurčí, v čem bude Asperger vynikat

Někteří lidé s Aspergerovým syndromem mají nadprůměrnou představivost, ať už plošnou nebo prostorovou. Jsou schopni snadno vytvářet myšlenky a obrazy. Představivost se hodí při tvořivých činnostech, a proto jsou vhodnými obory například grafika, design, polygrafie, fotografie, ruční tvorba nebo povolání automechanik.

Ti, co nemají rozvinutou představivost, mohou využít svých jiných předností. Mezi ty může patřit sluchová představivost, logické myšlení, dobrý početní úsudek nebo vynikající písemné vyjadřování. Vhodné pracovní oblasti jsou v tomto případě knihovnictví, bankovnictví, programování, účetnictví, žurnalistika, korektury, překlady, strojní inženýrství nebo například ladění hudebních nástrojů.

Osoby, které příliš nepoužívají mluvenou řeč nebo se u nich vyskytují poruchy komunikace, mohou najít uplatnění v tiskařství, zahradnictví, administrativě, v továrnách s tichým prostředím nebo v supermarketech či jako pomocné síly nebo pracovníci úklidu.

Vhodnou pozicí může být také peer konzultant, tedy poradenství lidí ve stejném sociálním či profesním postavení. Jsou případy psychologů, kteří mají Aspergerův syndrom a pomáhají lidem s poruchami autistického spektra. Ti mohou mít ke konzultantovi důvěru a dojem, že jim opravdu někdo rozumí.

Jaká povolání mohou činit potíže?

Každý může mít jinou škálu symptomů Aspergerova syndromu, tedy i jiné dovednosti potřebné pro výkon konkrétní práce. Zaměstnání, která by ale mohla představovat obtíže, jsou taková, kde je například nutné pracovat na více úkolech najednou. Dále jde o pozice, které vyžadují soutěživost, práci v týmu, řešení konfliktů nebo stížností, obchodování nebo odolnost vůči časovému presu a stresu.

Jak se chovat ke kolegovi s Aspergerem?

S kolegou, který má tento syndrom, je na místě jednat jasně a předvídatelně. Tím se předejde mnohým nedorozuměním a jedině tak může být využit jeho potenciál. Aspergeři často neumí dedukovat a může je rozhodit to, co ostatní ne – například změna plánu nebo pozdní příchod nadřízeného.

Každý jedinec je jiný. Důležité je, a to nejen v případě autistického kolegy, především být otevřený, upřímný a snažit se porozumět druhému. Kolegu Aspergera neupozaďujte, ale zahrnujte do týmových prací, přestože se nejedná o jeho přednost. Zároveň ho nenuťte do prezentování před davem lidí, a pokud by bylo něco nejasné, zkuste si promluvit.