Blíží se první školní den, ale i pomalu a jistě také zápisy do škol. V životě předškoláka i rodičů se jedná o významné období, které může přinést řadu emocí. Přinášíme vám tipy, jak se v tuto dobu nestresovat, ale zároveň nepodcenit přípravu. Na tu je od roku 2017 více času, protože do té doby zápisy probíhaly již v lednu.

Základem je kladný vztah ke škole

Příprava k zápisu do školy by neměla pro malého předškoláka představovat dril. Podstatou není naučit dítě to, co bude probíráno během školní výuky po jeho přijetí do školy. Není nutné, aby dítě ovládalo psaní, čtení a počítání. Základem je podporovat jeho kladný vztah ke škole. Pokud se vaše dítě bude do školy těšit, adaptace na školní prostředí bude probíhat snadněji. Zároveň se vyvarujte přílišnému poukazování na negativní stránky školní docházky. Zkuste se zaměřit na pozitiva a méně příjemné nebo náročnější situace se pokuste vyprávět jako snesitelné nebo radostné. Škola by také neměla působit jako hrozba, protože by ji dítě mohlo začít brát jako trest a vytvořilo by si k ní odpor.

Fyzická zdatnost (Foto: Freepik.com)
Fyzická zdatnost (Foto: Freepik.com)

Principem je tedy to, že v dítěti probudíte nadšení pro nový životní mezník a současně se budete snažit o rozvoj takových schopností a dovedností, které jsou úměrné jeho věku a potřebné pro následné zpracovávání informací při výuce. Nepodceňujte schopnosti svých dětí, a pokud je to potřeba, dítě ubezpečte, že věci, které dobře neovládá, se brzy doučí.

Neopomeňte ani podstatu samotného dne, kdy se zápis koná. Mělo by se jednat o den jako každý jiný, pouze je vhodné vynechat například kroužky a předcházející dny se nehodí vystavovat dítě jinému vypětí. Je ale na místě seznámit dítě se situací. Zápis je příležitost podívat se do školy, kterou bude po prázdninách navštěvovat, a poznat paní učitelku. Škola často přichystá pro děti dárky, aby byl první dojem zejména pozitivní.

Jak k přípravě přistupovat?

Dítě by nemělo pocítit velkou změnu, protože by se tak mohlo začít stresovat. Je vhodné umět přípravu korigovat – pokud možno ji zahrnout do běžných činností nebo zvolit metodu hry. Jestliže bude učení pro dítě přirozený a zábavný proces, osvojí si získané znalosti snadněji a trvaleji.

Trénink trpělivosti a soustředění

Ačkoliv poslouchat, trpělivosti a koncentraci se dítě učí v mateřské škole, je dobré ho podporovat v rozvoji těchto dovedností i v domácím prostředí. Existuje řada způsobů, jak takové učení praktikovat prostřednictvím každodenních činností. Přínosnou variantou je předčítání pohádek, kdy se dítě zdokonaluje v soustředění a naslouchání. Zároveň doporučujeme si o četbě následně povídat, dochází tak k rozvoji slovní zásoby a řeči. Pro zlepšení výslovnosti, paměti a porozumění textu pomohou i básničky a říkadla. Dbejte na to, aby dítě dokončovalo zadané úkoly a učilo se tak důslednosti i trpělivosti. 

Co by dítě mělo před zápisem umět?

Ujasněme si, co by dítě mělo ovládat a jak by se mělo při tak důležitém dni chovat.

Slušné vychování

Je třeba, aby dítě umělo pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se a zdržet se nevhodných výrazů. Tyto návyky lze jednoduše trénovat při všedních aktivitách, jako je návštěva, prohlídka u lékaře nebo nakupování. S tím souvisí i sociální zralost. Dítě ve škole komunikuje s dospělými lidmi a vrstevníky, tudíž by mělo zvládat základy komunikace a rozpoznat situace, kdy je vhodné se smát nebo kdy je třeba vyjádřit lítost.

Úchop tužky (Foto: Freepik.com)
Úchop tužky (Foto: Freepik.com)

Vyjadřovací schopnosti a výslovnost

Ideálním stavem je, když dítě mluví bez vad, rozpozná první a poslední hlásku ve slově a zvládne všechny hlásky správně vyslovit, což je dobrý základ pro psaní. S dítětem tedy hodně komunikujte nebo se zaměřte na procvičování správné výslovnosti například s pomocí výukových videí. Snažte se dítě přimět povídat – popisovat různé situace, vyprávět o oblíbené pohádkové postavě nebo se zamyslet nad dějem čteného příběhu. Jenom tak si bude trénovat vyjadřovací schopnosti a rozvíjet slovní zásobu.

Školní potřeby za pár korun

Nakupte vše, co bude potřeba - batohy, penály, kufříky, psací potřeby a mnoho dalšího.

Jemná a hrubá motorika

Dítě by mělo umět správně držet tužku, což patří k dovednostem, na které dohlížejí učitelky mateřských škol, a úchop tužky je při zápisu kontrolován. Dbejte na správné držení psacích potřeb i doma. S dítětem kreslete, malujte a tvořte malá umělecká díla – vystřihujte a nalepujte obrázky. Bude si tak rozvíjet motoriku i fantazii. U zápisu také možná bude muset nakreslit obrázek (například postavu) a užít konkrétní barvy.

Orientace v čase a prostoru

Časovou orientací se rozumí skutečnost, že dítě ví, co je dnes, zítra a včera, má povědomí o částech dne, ročních obdobích či dnech v týdnu. Prostorová orientace představuje schopnost říct, kde dítě bydlí, znalost rozdílu vpravo a vlevo a je vhodné se alespoň zběžně vyznat v místě bydliště. Tyto schopnosti je možné s dětmi trénovat na procházkách, v parku či na zahradě.

Předškolní matematika

Dítě by mělo umět napočítat do deseti a spočítat například počet aut na obrázku. Předškolák by také měl poznat čtverec, obdélník, trojúhelník či kruh a další nejen geometrické tvary, protože jedním ze zadání u zápisu může být úkol jako rozdělení předmětů do určitých skupin na základě jejich společných nebo rozlišných rysů – třeba roztřídění věcí dle velikosti či jiných vlastností.

Pohybové dovednosti

Již ve školce dítě zdokonaluje svoji fyzickou zdatnost. Předpokladem pro školní docházku je zvládnutí základních pohybových aktivit jako běh, házení a chytání míče či schopnost udržet rovnováhu.

Jak se na zápis připravují rodiče

Kromě věnování pozornosti dětem nezapomeňte sledovat podmínky procesu přijímání k základnímu vzdělávání u vámi vybrané školy. K zápisu přineste svůj občanský průkaz, dále rodný list dítěte a žádost o přijetí.

Kdy přichází na řadu odklad?

Školní zralost je posuzována na základě několika kritérií. Pozornost se klade na zmiňovanou výslovnost, slovní zásobu, sluchové rozpoznávání písmen ve slovech, sociální návyky, fyzickou zdatnost a odolnost nebo to, zda je dítě vyhraněný pravák či levák. Dále je přihlíženo k tomu, jestli dítě již vykazuje potřebné povahové rysy, je schopné vypořádat se s případným neúspěchem, zda je průbojné nebo se dokáže soustředit.

O odkladu rozhoduje ředitel základní školy, a to na základě vámi podané žádosti o odklad. Můžete se rozhodnout sami nebo například po doporučení učitelky v mateřské škole. K žádosti o odklad se přikládá posouzení školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře. Žádost je často podávána již u zápisu do školy nebo krátce po něm.

Přípravu do školy nepodceňte, ale prázdniny ponechejte

V období po samotném zápisu je stále nutné dbát na rozvoj potřebných dovedností. Důležité je také přizpůsobit denní režim a naučit dítě chodit spát a vstávat v pravidelnou dobu. Délka spánku předškolních dětí by měla odpovídat rozmezí 9 a 11 hodin. Nedostatek spánku nebo naopak jeho nadbytek by mohl zapříčinit snížení výkonnosti dítěte. Mějme ale současně na paměti, že letní prázdniny by mělo dítě strávit v pohodě a radosti.