Marketing není pouze o propagaci produktů a služeb, ale o porozumění potřeb zákazníků, vytváření hodnoty a budování vztahů. Nedílnou součástí této strategie je marketingový plán a mix, ty vám pomohou naplánovat, jak efektivně oslovit cílovou skupinu a dosáhnout vytyčených cílů. Zjistěte, co tvoří marketingový mix, jak ho využívat v praxi i v čem se liší online a digitální marketing. 

Co je to marketing? 

Existuje mnoho různých definic marketingu, jedna ze základních popisuje marketing jako nástroj k uspokojování přání a potřeb zákazníků. Průkopník marketingu Peter Drucker říká: „Cílem marketingu je co nejlépe poznat zákazníka a porozumět mu, aby se produkty nebo služby prodávaly sami.“ 

Marketing zahrnuje mnohem více než jen reklamu, jako jsou letáky, billboardy nebo televizní spoty, které mají za cíl motivovat zákazníka k nákupu. Patří sem výzkum trhu, segmentace a cílení, prodej a distribuce, zákaznický servis, vztahy se zákazníky, online marketing i sledování výkonnosti marketingových aktivit. Nedílnou součástí marketingu je marketingový plán a marketingový mix. 

Jaký je rozdíl mezi online a digitálním marketingem? 

Online marketing využívá k propagaci produktů či služeb internet a prostřednictvím něho se snažíte oslovit online publikum. Digitální marketing má širší význam, zahrnuje všechny moderní technologie a platformy, které jsou součástí digitálního světa. 

Online marketing se zaměřuje na propagaci produktů a služeb prostřednictvím internetových kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, e-mailový marketing, PPC reklamy a další. Na druhou stranu digitální marketing zahrnuje nejen internetové prostředky, ale i další digitální technologie, jako jsou mobilní aplikace, hry, displejová reklama, e-booky a další. 

K čemu slouží marketingový plán? 

Marketingový plán je základní nástroj pro řízení a koordinaci marketingových aktivit každého projektu. Dobře promyšlený plán říká, co a jak se má udělat pro dosažení cílů, umožňuje identifikovat konkurenční výhody, přispívá k růstu obratu a definuje jasný cíl, kterým by firma měla směřovat. 

Co je to marketingový mix? 

Marketingový mix představuje kombinaci čtyř základních prvků marketingových nástrojů, které společnost využívá k dosažení svých cílů. Koncept tohoto mixu se slovním spojením „marketingový mix“ poprvé zveřejnil Neil Borden kolem roku 1949, k rozšíření pojmu „4P“přispěl Edmund Jerome McCarthy v roce 1960. 

Co tvoří marketingový mix? 

Marketingový mix tvoří kombinace těchto čtyř základních prvků, které organizace používají k dosažení svých marketingových cílů: 

  1. Výrobek (Product) – zaměřuje se na samotný produkt nebo poskytovanou službu firmy. Zahrnuje design, kvalitu, funkce, značku, balení a další aspekty, které produkt definují. 
  2. Místo (Place) – věnuje se distribuci produktu nebo služby, tedy způsobu, jak se dostane ke koncovému zákazníkovi. Zahrnuje distribuční kanály, logistiku, skladování a jakékoliv další procesy, pomocí kterých se produkt dostane od výrobce k zákazníkovi. 
  3. Cena (Price) – označuje částku, kterou zákazníci uhradí za produkt nebo službu. Ta zahrnuje strategii stanovování cen, slevy, platební podmínky a další faktory ovlivňující cenovou dostupnost a vnímanou hodnotu produktu pro zákazníka. 
  4. Propagace (Promotion) – zahrnuje aktivity, které mají informovat potenciální zákazníky o produktu a přimět je k jeho zakoupení. Zahrnuje reklamu, public relations, prodejní akce, osobní prodej, přímý marketing, sponzorství a další komunikační nástroje sloužící k vytvoření povědomí o produktu a podpoře jeho prodeje. 

Tento koncept byl později rozšířený na „7P“, kam byly přidané další komponenty – lidé (People), procesy (Processes) a fyzické prostředí (Physical Evidence). Tento širší pohled na marketingovou strategii zdůrazňuje význam dalších faktorů, které hrají důležitou roli při poskytování služeb. 

Jak využít marketingový mix v praxi? 

Využití marketingového mixu v praxi je klíčem k úspěchu pro vybudování a udržení konkurenční výhody na trhu. Abychom ho efektivně využili, je nezbytné mít správný pohled, a to nejenom z pozice prodávajícího, ale také kupujícího. 

Přístup k marketingovému mixu z pohledu zákazníka označujeme jako „4C“: 

  • Hodnota pro zákazníka (Customer value) – produkt vnímáme nejen jako fyzický objekt, ale spíše jako hodnotu pro zákazníka, která řeší jeho potřeby. 
  • Pohodlí (Convenience) – místo chápeme jako pohodlí, které zákazník při nákupu zažívá, nebo jako dostupnost výrobku či služby. 
  • Náklady na zákazníka (Cost to the customer) – cenu vnímáme jako náklady zákazníka, nikoliv jen jako částku, kterou zaplatí. 
  • Komunikace (Communication) – jedná se o komunikaci s kupujícím. 

Před tím, než se pustíte do vytváření marketingového mixu, je zásadní mít vyřešené otázky segmentace, zacílení a umístění. Pro vytvoření efektivního modelu marketingového mixu je také klíčové znát detailně vaši firmu.