Školáci dostávají už odnepaměti na vysvědčení známky, které vypovídají o jejich školním prospěchu či neprospěchu. Někteří z žáků mají takzvané specifické potřeby, ti od učitele obdrží vždy slovní hodnocení. Přijde nám to normální a moc se nad tím nezamýšlíme. Co když ale MŠMT napadne zrušit známky úplně? Budeme s tím souhlasit?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní přišlo s nápadem, že by se měla klasifikace na základní škole od první do třetí třídy zrušit úplně. Avšak tento návrh je zcela nepromyšlený a je až podivné, že se vůbec dostal na veřejnost.

Vize MŠMT je zcela zřejmá. Ministerstvo si představuje, že zavedením slovního hodnocení se změní postoj k českému školství, a to samozřejmě k lepšímu.

Co je formativní hodnocení?

Formativní hodnocení se bere jako opak k hodnocení sumativnímu. Formativní hodnocení je způsob, jak se žák aktivně zapojuje do procesu učení. Ve formativním hodnocení se učitel snaží definovat vzdělávací potřeby žáků a přizpůsobit jim postup procesu učení. Tento typ evaluace pomáhá žákům zlepšit jejich výkon a udává nějaké tipy, které žák může využít, aby jeho učení jen vzkvétalo a byl v procesu učení úspěšnější. Formativní hodnocení, které jinak než slovně vyjádřit nelze, se zaměřuje na individuální výkon daného žáka a jeho pokrok.

Jak toto hodnocení vypadá?

Vytvořit formativní hodnocení je velmi časově náročné a není vůbec lehké se naučit toto hodnocení sepsat.

Níže jsme uvedli nějaké příklady slovního hodnocení:

Matematika, 2.ročník

Dobře počítáš do stovky, umíš násobilku do pěti a všimla jsem si, že máš matematiku v oblibě. Ale matematika není počítání sloupečků jako o závod, ale počítání budeš potřebovat stále. A to Ty umíš, dokážeš počítat slovní úlohy ze života a řešit i složitější úlohy.

Vlastivěda, 4. ročník

Ve vlastivědě se orientuješ s drobnými obtížemi na mapě Evropy. Pojmy na mapě vyhledáváš pouze s dopomocí nebo potřebuješ velmi mnoho času. K popisu vybraných států Evropy dokážeš vybrat některá klíčová slova. S drobnými nepřesnostmi uvádíš, co je pro státy typické a co Tě na nich zaujalo. S obtížemi se orientuješ na slepé mapě světa a názvy a polohu kontinentů a oceánů sis prozatím ještě neupevnila. V samostatném dlouhodobém úkolu ses věnovala Řecku, Tvá práce měla velmi kvalitní grafické ztvárnění, obsahovala ale některé faktické nepřesnosti.

Český jazyk, 2. ročník

V českém jazyce často projevuješ zájem o nové učivo a snahu plnit zadané úkoly co nejlépe. Tvůj zápal pro učení je však kolísavý. U známých pravopisných pravidel ještě chybuješ, ale po upozornění dokážeš chybu odhalit a samostatně opravit. Pomáhá Ti časté opakování probíraných jevů. Velký pokrok jsi učinil v hlasitém čtení. Čteš plynule a správně. Nyní se zkus zaměřit na lepší intonaci a pomalejší tempo, a zvýšit tak kvalitu čteného projevu. Naopak Tvé nadšení pro psaní již není takové jako v prvním pololetí. Přesto zvládáš dodržet správné tvary písmen a při volném psaní i psaní se zadaným tématem se dokážeš výstižně vyjádřit. Během druhého pololetí ses zdokonalil ve psaní na klávesnici. Nezapomínej však, že i zde platí pravopisná pravidla. Celkově je Tvůj ústní projev plynulý a výstižný.

Vysvědčení nemá být zdrojem frustrace

Dítě by nemělo být nikdy frustrováno svými neúspěchy ve školním prostředí. Úplně normální je, aby dítě bylo zklamáno, ale nic víc. Zdrojem neúspěchu může být buď lenost studenta, nebo prostě fakt, že dítě nemá vlohy a nadání pro vzdělání. Zklamání kvůli neprospěchu z důvodu lenosti může být ovšem skvělou motivací. Naopak jestliže dítě na studium nemá, tak je to smutné, ale i tak může po základní škole pokračovat na střední škole, nikoliv ale na nějaké prestižní střední škole.

Dříve bylo zcela normální, aby se děti, které školu nezvládaly podle norem dané školy, jednoduše přemístily do speciálních škol, kde jim učivo bylo přizpůsobeno a takzvaně ušité na míru. Žáci, kteří tyto speciální školy absolvovali, se pak vyučili nějakému řemeslu a bylo všechno v pořádku. Dnes se ale i těmto studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) otevírá možnost postoupit na střední školu, pokud budou mít vhodné podmínky pro učení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má v plánu zavést v prvním, druhém a třetím ročníku základní školy na vysvědčení místo známek slovní nebo kriteriální hodnocení. Dalším postupem MŠMT bude snaha uplatnit slovní hodnocení na vysvědčení i u dalších, vyšších ročníků.

Známky nejsou fér

Bylo prokázáno, že každá škola hodnotí stejné znalosti jinak přísně.

A to rozhodně není férové jednání vůči studentům.

Průběžné formativní hodnocení

Formativní neboli slovní hodnocení je velmi časově náročné, je proto velice pravděpodobné, že je vymyslel někdo, kdo moc dobře nevidí do učitelské profese.

Formativní zpětnou vazbu je vhodné uplatňovat až ve vyšších ročnících, nikoliv však v první až třetí třídě, kdy je pro žáky i pro rodiče vše nové. Mohlo by se pak stát, že sami rodiče i děti nebudou vědět, jak na tom vlastně ve vzdělávání jsou.

Učitelským sdružením se nezdá formativní hodnocení vhodné

Učitelům ani rodičům se nelíbí myšlenka, že nepůjde děti na základě klasifikace pomocí známek srovnávat. Vidí v zavedení slovního hodnocení velký zmatek, který bude pro rodiče nesrozumitelný a pro školu zbytečnou zátěží.

Času do zavedení je ještě dost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje tuto změnu zavést ve školním roce 2025/2026. Vše jde ruku v ruce s plánovanou revizí výuky na základních školách. Podle této revize by se mělo začít učit už v září v roce 2025.

Jak se na formativní hodnocení tváří rodiče

Rodiče jsou ochotni slovní hodnocení přijmout pouze v případě, že jim bude dostatečně a srozumitelně vysvětleno, jak s formativním hodnocením pracovat a co z něj lze vyčíst. Avšak i tak se rodiče shodují na tom, že známky chtějí za každou cenu zachovat a slovní hodnocení má pouze dovysvětlit udělení dané známky.

Jak se na formativní hodnocení tváří učitelé

Učitelé konající učitelskou profesi už po dlouhou dobu mají víceméně stejný názor jako rodiče nezletilých dětí. Formativní hodnocení definují jako poslední hřebíček do rakve českého školství. Je třeba však zdůraznit, že formativní hodnocení může fungovat, když budou mít učitelé podporu a když změna z klasifikace na formativní hodnocení bude postupná a ne zcela nárazová a plošná.

Ztrácí vzdělání na prestiži?

Uvědomme si, že v dřívější době nebyla žádná potíž sehnat kvalitního instalatéra nebo zedníka, dnes už to problém je. Všichni mají několik titulů, a proto ztrácí vysoké vzdělání na prestiži.

Formativní hodnocení má i svá pozitiva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má jasnou představu, proč zavést slovní hodnocení. Děti se prý pak nebudou školy tak obávat a zbytečně se kvůli známkám stresovat. Navíc obdrží i zpětnou vazbu od učitele, ta by je měla posunout v jejich učení vpřed.

Dalším plusem je, že slovním hodnocením se poruší tradice soutěžení a srovnávání, tím se podporuje spolupráce a kreativita studentů.

Správné formativní hodnocení nemusí nutně znamenat pohřbení českého školství

Vzdělání je oblastí, kde se neustále experimentuje. Formativní hodnocení je jedním z dalších pokusů, jak zlepšit kvalitu vzdělávání. Je ovšem nutné umět toto hodnocení sepsat a také by museli mít učitelé vhodnou podporu od státu. Výhodnější by proto asi bylo, kdyby se do resortu školství dostal učitel s dlouhodobou praxí, který vidí, jak školství v praxi funguje.