Od začátku roku 2023 mohou někteří občané využívat slevu 200 Kč na telekomunikační služby. Za jakých podmínek lze slevu uplatnit? Zjišťovali jsme za vás.

Komu je sleva určená?

Český telekomunikační úřad rozhodl, že od 1. ledna 2023 mohou za jeden kalendářní měsíc (resp. dvanáctkrát do roka) čerpat vybraní občané slevu v maximální výši 200 Kč na telekomunikační služby operátorů, kteří poskytují své služby na území České republiky. Slevu je možné čerpat na mobilní i pevný internet a také na mobilní i pevné hlasové služby. U  společnosti T-Mobile lze požádat o cenové zvýhodnění i na předplacené karty, a to formou alespoň jedné nabídky pro předplacené karty.

Sleva je určená osobám se zvláštními sociálními potřebami, a to proto, aby i pro ně byly tyto služby dostupnější. Konkrétně se jedná o:

 • osoby zdravotně postižené s průkazem ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
 • držitele průkazu ZTP/P,
 • osoby závislé na pomoci jiných lidí ve stupni II (středně těžká závislost),
 • osoby závislé na pomoci jiných lidí ve stupni III (těžká závislost),
 • osoby závislé na pomoci jiných lidí ve stupni IV (úplná závislost),
 • nezletilou osobu nebo spotřebitele, který o osobu vyžadující pomoc v různém stupni (viz výše) pečuje,
 • spotřebitelé, kteří vychovávají nebo osobně pečují o nezletilou osobu, která jim byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Za osobu s nízkými příjmy lze považovat toho, jehož započitatelný příjem za poslední tři kalendářní měsíce je nižší než 2,15násobek životního minima (jde-li o jednotlivce), nebo toho, kdo žije v domácnosti s dalšími osobami a součet jeho započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za poslední tři měsíce činí méně než 2,15násobek životního minima všech osob žijících v této domácnosti.

Započitatelným příjmem je myšlen čistý příjem, který reálně obdržíte, nejčastěji na bankovní účet. Klasicky se jedná o mzdu nebo plat, finanční podporu od úřadu práce, důchod, nemocenskou dávku a veškeré ostatní příjmy, např. obdržené nájemné z pronajímané nemovitosti nebo kapitálové výnosy. Do započitatelného příjmu se nezahrnuje příspěvek na bydlení.

Životní minimum

Životní minimum je minimální částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Termín je upraven zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Platné částky životního minima jsou stanoveny nařízením vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Od 1. ledna 2023 jsou částky měsíčního životního minima upraveny následovně:

 • pro jednotlivce - 4 860 Kč,
 • pro první osobu v domácnosti - 4 470 Kč,
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem - 4 040 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do šesti let - 2 480 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 - 15 let - 3 050 Kč,
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 - 26 let - 3 490 Kč.

Nezapomeňte, že pro posouzení slevy se stejně jako u započitatelných příjmů jedná o součet všech částek životního minima v domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí.

U koho a s čím žádat

O slevu si můžete zažádat u operátorů, kteří poskytují telekomunikační služby na území České republiky. Konkrétně se jedná o všechny poskytovatele výše zmíněných služeb. Mezi největší patří T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic, O2 Czech Republic a PODA.

Český telekomunikační úřad (Foto: Přehledně24)
Český telekomunikační úřad (Foto: Přehledně24)

Při žádosti o cenové zvýhodnění v maximální výši 200 Kč musíte formálně doložit, že na slevu máte oprávněný nárok.

Zdravotně postižené osoby či osoby pečující o jinou osobu musejí doložit příslušné doklady (ZTP, ZTP/P, oznámení nebo rozhodnutí o příspěvku na péči, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů).

Osoby s nízkými příjmy musejí operátorovi předat čestné prohlášení, jehož vzor a návod k vyplnění je dostupný na webových stránkách ČTÚ. Tako prohlášení je potřeba podávat jednou za tři měsíce.

Žádost

Podrobné informace k žádosti o slevu 200 Kč.

Pokud splňujete výše zmíněné podmínky, neváhejte kontaktovat svého operátora na infolince či kontaktním místě. Každá ušetřená koruna je při dnešní ekonomické situaci jedině k dobru. Pamatujte - není ostuda si říct o pomoc.