Úřad práce nabízí několik možností, jak finančně pomoci lidem v nepříznivé situaci. Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Tíživá finanční situace může v dnešní době potkat i lidi, kteří měli dosud své peníze zcela pod kontrolou. Pokud cítíte, že se potíže nevyhnou ani vám či vašim známým, čtěte dál a pokuste se hledat řešení s předstihem. Možná i vy si můžete si zažádat o příspěvek na bydlení. Úřad práce ČR nabízí několik možností, jak lidem v nepříznivé situaci finančně pomoci.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jednou z mnoha dávek, kterou vyplácí Úřad práce ČR rodinám nebo jednotlivcům, kterým nepostačí příjmy na pokrytí nákladů na bydlení. Tato dávka je vyplácena v závislosti na výši příjmů rodiny a lze o ní zažádat až tři měsíce zpětně. Osobou, která je oprávněna zažádat o příspěvek, je majitel, nájemce nebo podnájemce nemovitosti. V případě osob, které jsou již sezdány, ale majitelem je pouze jeden z manželů, může o příspěvek na bydlení žádat i druhá osoba. Tato skutečnost je dána na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého z manželského páru.

Za nájemce či podnájemce se považují osoby, které jsou takto uvedené v nájemní, nebo podnájemní smlouvě. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek více osob, náleží pouze jednomu z nich, na základě dohody. Pro rok 2023 může vzniknout nárok na příspěvek i vlastníku rodinného rekreačního objektu, nebo individuální nemovitosti, využívá-li ji k trvalému pobytu.

Podmínky pro vznik nároku na příspěvek na bydlení

Aby mohl vzniknout nárok na příspěvek na bydlení, musí být splněny tyto podmínky:

 • Náklady uhrazené na bydlení přesahují částku rozhodného příjmu všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30.
 • Součin příjmu za rozhodné období všech posuzovaných osob a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení určená zákonem.

Obecně se jedná o tyto vzorce:

Příjem × 0,30 > náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení zaniká
Příjem × 0,30 < náklady na bydlení = nárok na příspěvek vzniká

Společně posuzované osoby

Jedná-li se o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, které spolu žijí v jedné domácnosti, s výjimkou osob, které prokážou, že spolu nežijí a společně nehradí náklady na své potřeby. Okruh společně posuzovaných osob vymezuje zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem

Příjmem je brán pro nárok na tuto dávku příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, nebo jiné příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, příjem z nájmů a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podpora v nezaměstnanosti včetně odborných příjmů z ciziny, přijaté výživné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti atd. Tedy do rozhodnutí se započítávají tzv. čisté příjmy rodiny.

Za příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavření pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr), u nezaopatřených dětí.

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení tvoří:

 • u nájemních bytů nájemné,
 • u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:
Počet osob v domácnosti Náklady
1 – 2 3 571 Kč
Tři  4 669 Kč
Čtyři a více 5 632 Kč

Mezi další náklady řadíme za plyn, elektřinu a náklady spojené s užíváním bytu, kterými se myslí především náklady za poskytování tepla (dálkové vytápění), centrální poskytování teplé vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, údržba společných prostor, společné osvětlení domu, čištění odpadních jímek, vybavení bytu společnou televizí a rozhlasovou anténou, svoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva.

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek se podává tiskopisem podaným na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa bydliště oprávněné osoby. K podání žádosti se též dokládá několik dalších tiskopisů a příloh.

 1. Doklad o výši příjmů všech posuzovaných osob za dané čtvrtletí. Tiskopis ÚP ČR
 2. Doklad o výši nákladů na bydlení za dané čtvrtletí. Tiskopis ÚP ČR
 3. Prohlášení všech osob, které nepřispívají na osobní náklady posuzované osoby.
 4. Potvrzení o nezaopatřených osobách starších 15 let. Tiskopis ÚP ČR
 5. Doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní, či podnájemní smlouvy, nebo doklad o vlastnictví nemovitosti.
 6. Potvrzení o úhradě nájemného a všech započitatelných položkách, které jsou předmětem posuzování žádosti o příspěvek.
 7. Poslední vyúčtování zálohově placených položek vč. finančního vypořádání.

Podání žádosti o příspěvek na bydlení 

 1. osobně na příslušném ÚP ČR, dle místa bydliště,
 2. poštou na příslušném kontaktním pracovišti,
 3. e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem,
 4. datovou schránkou,
 5. elektronicky za použití identity občana.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je další možnou alternativou, jak vám ÚP ČR může pomoci v případě, že je vaše finanční situace nestabilní. Tato dávka je určena občanům, kteří i přes pobírání příspěvku na bydlení nejsou zcela schopni uhradit své náklady na bydlení. Je to tedy dávka, která slouží k doplacení nájemného a služeb s ním spojeným, tj. spotřebované energie, tuhých paliv aj.

Účelem tohoto doplatku je tedy vybalancovat vaše odůvodněné náklady na bydlení i přes maximální uskromnění a úspory na běžném životě.

Nárok na doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení má osoba, která je vlastníkem nemovitosti, nebo bydlí na základě nájemní, čí podnájemní smlouvy. Další podmínkou je, aby byla osoba uznána jako osoba v hmotné nouzi na získání nároku na podporu na živobytí.

Doplatek lze také s přihlédnutím na sociální a majetkové poměry přiznat osobě, které nebyl přiznán příspěvek na živobytí z důvodu vysokých příjmů, tj. že jejich příjmy přesáhly částku na živobytí, ale nepřesáhly 1,3násobek částky živobytí osoby s ním společně posuzovaných osob.

Současně jsou také posuzované majetkové a sociální poměry všech lidí v okruhu. Doplatek na bydlení lze v případech hodných mimořádného zřetele poskytnout i do ubytovacích zařízení, které mají schválený provozní řád, nebo do jiného než obytného prostoru, který má schválené standardy kvality bydlení.

Za případy zvláštního zřetele se považují osoby ubytované v:

 • domově pro seniory,
 • domově pro lidi s postižením,
 • domově na půl cesty,
 • chráněném bydlení,
 • domově se zvláštním režimem,
 • terapeutické komunitě,
 • azylovém domě,
 • zdravotnickém lůžkovém zařízení.

Společně posuzované osoby

Okruhy společně posuzovaných osob jsou stanoveny na principech vyživovacích povinností.

Do okruhu společně posuzovaných osob se řádí:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo partneři,
 • rodiče a nezletilé zaopatřené děti, rodiče a zletilé děti, pokud společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby, které společně užívají byt (na principu společného hospodaření).

Osoba je vždy povinna si aktivně hledat přiměřené bydlení, pokud tak již nečiní, nebo jej neužívá.

Rozhodné období a podmínky

Rozhodné období pro příjem nové žádosti jsou 3 kalendářní měsíce předcházející aktuálnímu měsíci. Rozhodným obdobím pro příjem v průběhu poskytování dávky je předcházející měsíc.

Posuzují se celkové sociální a majetkové poměry.

Podání žádosti o doplatek na bydlení

Žádost se podává na k tomu určeném tiskopise na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.

Žádost lze podat hned několika způsoby, ale vždy jen na příslušný ÚP ČR.

 1. osobně, nebo na podatelnu,
 2. poštou na adresu,
 3. e-mailem,
 4. datovou schránkou,
 5. prostřednictvím portálu MPSV.

Výše doplatku na bydlení

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení sníženou příspěvkem na bydlení a částkou, o který příjem osoby a společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí.

Doplatek se poté vyplácí v měsíci, za který náleží, např. v lednu za leden. Plátcem je ÚP ČR a je poskytován v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze bez souhlasu příjemce poukázat přímo pronajímateli nebo poskytovateli energií.